МУ-ын захиргааны байгууллагын тогтолцоо 2008   1 comment

Захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг орууллаа. Энэ засгийн газрын 4 жилдээ үүнийг сайн тогтоож, мэддэг байхад захиргааны асуудал дээр нэлээн хэрэгтэй зүйл шүү.

Энэ байгууллагуудаар хөөж байгаад хуулиудаа судалбал илүү цэгцтэй бөгөөд аливаа хэрэг, маргааныг шийдвэрлэхэд амар хялбар болох болно.

                                                             

                                                        ÌÎÍÃÎË  ÓËÑÛÍ  ÈÕ  ÕÓÐËÛÍ

ÒÎÃÒÎÎË

 

 2008 îíû 12 ñàðûí 19 ºäºð                            Äóãààð 43                    Òºðèéí îðäîí, Óëààíáààòàð õîò

 

 

Òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí

òîãòîëöîî, á¿òöèéí åðºíõèé

á¿ä¿¿â÷èéã áàòëàõ òóõàé

 

 

                Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí òóõàé õóóëèéí 12 äóãààð ç¿éëèéí 1 äýõ õýñãèéã ¿íäýñëýí Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëààñ ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

1.Òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí òîãòîëöîî, á¿òöèéí åðºíõèé á¿ä¿¿â÷èéã õàâñðàëòààð áàòàëñóãàé.

2.Ýíý òîãòîîë ãàðñàíòàé õîëáîãäóóëàí “Òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí òîãòîëöîî, á¿òöèéí åðºíõèé á¿ä¿¿â÷èéã áàòëàõ òóõàé” Óëñûí Èõ Õóðëûí 2004 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí 22-íû ºäðèéí 14 ä¿ãýýð òîãòîîëûã õ¿÷èíã¿é áîëñîíä òîîöñóãàé. 

3.Ýíý òîãòîîëûã  áàòëàãäñàí ºäðººñ íü áóþó 2008 îíû 12 äóãààð ñàðûí 19-íèé ºäðººñ ýõëýí äàãàæ ìºðäñ¿ãýé.

  

                ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ

                ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÄÀÐÃÀ                                        Ä.ÄÝÌÁÝÐÝË

 

 

 

 Ìîíãîë Óëñûí Èõ Õóðëûí 2008 îíû

43 äóãààð òîãòîîëûí õàâñðàëò

 

ÒªÐÈÉÍ ÇÀÕÈÐÃÀÀÍÛ ÁÀÉÃÓÓËËÀÃÛÍ

ÒÎÃÒÎËÖÎÎ, Á¯ÒÖÈÉÍ  ÅЪÍÕÈÉ  Á¯Ä¯¯Â×

 

Ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýý, õàðüÿàëàë

Çàñãèéí ãàçðûí òîõèðóóëàã÷ àãåíòëàã

Çàñãèéí ãàçðûí õýðýãæ¿¿ëýã÷ àãåíòëàã

Åðºíõèé ñàéäûí ýðõëýõ àæëûí ¿íäñýí õ¿ðýýíä

1.Òàãíóóëûí åðºíõèé ãàçàð

2.¯íäýñíèé õºãæèë, øèíýòãýëèéí   õîðîî

3. Öºìèéí ýíåðãèéí  ãàçàð  

4.Òºðèéí ºì÷èéí õîðîî

5.Ìýäýýëýë, øóóäàí, õàðèëöàà ,   õîëáîî, òåõíîëîãèéí  ãàçàð

 

 

Òýðã¿¿í Øàäàð ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 6.Øóäàðãà ºðñºë人í,

    õýðýãëýã÷èéí òºëºº  ãàçàð

  7.Ñòàíäàðò÷èëàë, õýìæèë ç¿éí  ãàçàð     

1.Îþóíû ºì÷èéí ãàçàð 

2.Óëñûí á¿ðòãýëèéí åðºíõèé ãàçàð

 

Øàäàð ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 8.Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí

    åðºíõèé ãàçàð   

9.Îíöãîé áàéäëûí åðºíõèé ãàçàð

 3.Õ¿¿õäèéí òºëºº ãàçàð

 

 

Ìîíãîë Óëñûí ñàéä, Çàñãèéí ãàçðûí Õýðýã ýðõëýõ ãàçðûí äàðãûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 

4.Óäèðäëàãûí àêàäåìè

5.Òºð, çàñãèéí ¿éë÷èëãýý,  àæ  àõóé  ýðõëýõ  ãàçàð      

Ãàäààä õàðèëöààíû ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 

6.Äèïëîìàò  бàéãóóëëàãûí 

   ¿éë÷èëãýý, àæ àõóéí  ãàçàð

7.Ãàäààäûí õºðºí㺠îðóóëàëòûí ãàçàð   

Ñàíãèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 

8.Ãààëèéí åðºíõèé ãàçàð

9.Òàòâàðûí åðºíõèé ãàçàð

Õóóëü ç¿é, äîòîîä õýðãèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

10.Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçàð

11.Õèë õàìãààëàõ åðºíõèé

     ãàçàð

10.Àðõèâûí åðºíõèé ãàçàð

11.Ø¿¿õèéí øèéäâýð ã¿éöýòãýõ åðºíõèé ãàçàð

12.Ãàäààäûí èðãýí, õàðüÿàòûí  àñóóäàë ýðõëýõ ãàçàð

Áàéãàëü îð÷èí, àÿëàë æóóë÷ëàëûí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 

13.Îéí  ãàçàð  

14.Óñíû  ãàçàð  

15.Öàã óóð, îð÷íû øèíæèëãýýíèé ãàçàð  

Áàòëàí õàìãààëàõûí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

12.Çýâñýãò õ¿÷íèé  Жàíæèí øòàá

 

 

 

Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 

16.Ñî¸ë, óðëàãèéí хîðîî

Çàì, òýýâýð, áàðèëãà, õîò                                                          áàéãóóëàëòûí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 

 

17.Èðãýíèé íèñýõèéí   åðºíõèé ãàçàð     

18.Òºìºð çàìûí  ãàçàð

19.Àâòîòýýâðèéí ãàçàð

 20.Àâòî çàìûí ãàçàð

 21.Ãàçðûí õàðèëöàà, бàðèëãà, ãåîäåçè, çóðàã ç¿éí  ãàçàð  

Íèéãìèéí хàìãààëàë, õºäºëìºðèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 

22.Íèéãìèéí дààòãàëûí åðºíõèé ãàçàð

23.Õºäºëìºð,  õàëàìæèéí үéë÷èëãýýíèé ãàçàð

 

Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóé, õºíãºí ¿éëäâýðèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 

24.Æèæèã, äóíä ¿éëäâýðèéí     

      ãàçàð  

25.Ìàë ýìíýëýã, ¿ðæëèéí  ãàçàð  

    

Ýðäýñ áàÿëàã, ýð÷èì õ¿÷íèé ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 

 26.Àøèãò ìàëòìàëûí ãàçàð

 27.Ãàçðûí òîñíû ãàçàð

 28.Ýð÷èì õ¿÷íèé   ãàçàð

 

Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéäûí ýðõëýõ àñóóäëûí õ¿ðýýíä

 

29.Áèåèéí òàìèð, ñïîðòûí ãàçàð 

30.Ýð¿¿ë ìýíäèéí  ãàçàð    

 

Advertisements

One response to “МУ-ын захиргааны байгууллагын тогтолцоо 2008

Subscribe to comments with RSS.

  1. Танай энэ хүснэгт чинь фонт нь танихгүй байнашдээ энийгээ янзалж болдоггүй юмуу? Болвол надруу энэ хүснэгтээ файлаар нь явуулж өгч туслаач энэ мэйл хаягруу. Гуйя надад маш их хэрэгтэй байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: