Эрх зүйч /хуульч/ мэргэжлээр ажилласан хугацаа   Leave a comment

Эрх зүйч мэргэжлээр их, дээд сургууль төгсөгчид мэргэжлээрээ 2 жил ажиллаж байж хуульч сонгон шалгаруулалтанд орж, хуульчийн гэрчилгээ авдаг.

Тэгвэл ямар ажил үүргийг эрх зүйч мэргэжлээр ажилласанд тооцох талаар Дээд шүүхийн тайлбарыг энд орууллаа.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÄÝÝÄ Ø¯¯ÕÈÉÍ

ÒÎÃÒÎÎË

2006 îíû 02 äóãààð                                                                                      Óëààíáààòàð

ñàðûí  20-íû  ºäºð                                    Äóãààð  08                                         õîò

Ø¿¿õèéí òóõàé õóóëèéí 33 äóãààð ç¿éëèéí

33.3 äàõü õýñãèéí çàðèì çààëòûã òàéëáàðëàõ òóõàé

Ø¿¿õèéí òóõàé õóóëèéí 33 äóãààð ç¿éëèéí 33.3 äàõü õýñãèéí “õóóëü÷ ìýðãýæëýýðýý àæèëëàñàí õóãàöàà” ãýñýí çààëòûã íýã ìºð îéëãîõ, çºâ õýðýãëýõ ÿâäëûã õàíãàõ çîðèëãîîð Ìîíãîë Óëñûí ¯íäñýí õóóëèéí Òàâüäóãààð ç¿éëèéí 1 äýõ õýñãèéí 4 äýõ çààëò, Ø¿¿õèéí òóõàé õóóëèéí 15 äóãààð ç¿éëèéí 15.6.5-ä çààñíûã óäèðäëàãà áîëãîí Óëñûí Äýýä ø¿¿õýýñ ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

1. Ø¿¿õèéí òóõàé õóóëèéí 33 äóãààð ç¿éëèéí 33.3 äàõü õýñãèéí “õóóëü÷ ìýðãýæëýýðýý àæèëëàñàí õóãàöàà” ãýäýãò ýðõ ç¿é÷ ìýðãýæëýýð õóóëü ç¿éí äóíä áîëîí äýýä áîëîâñðîë ýçýìøñýí õ¿í çàéëøã¿é àæèëëàâàë çîõèõ äàðààõ àæèë, àëáàí òóøààëä àæèëëàñàí õóãàöààã òîîöíî. ¯¿íä:

à. Á¿õ øàòíû ø¿¿õèéí ø¿¿ã÷, ïðîêóðîð, õýðýã á¿ðòãýã÷, ìºðäºí áàéöààã÷, øèéäâýð ã¿éöýòãýã÷, ºì㺺ëºã÷, íîòàðèàò÷, àðáèòð÷, òýäãýýðèéí òóñëàõ àæèëòàí, íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà;

á. Åðºíõèéëºã÷, Óëñûí Èõ Õóðàë, Çàñãèéí ãàçàð, á¿õ øàòíû ø¿¿õ, Ø¿¿õèéí åðºíõèé çºâëºë, ¯íäñýí õóóëèéí öýö, Ïðîêóðîðûí áàéãóóëëàãà,  Òºðèéí àëáàíû çºâëºë, Õ¿íèé ýðõèéí ¿íäýñíèé êîìèññ çýðýã òºðèéí áóñàä áàéãóóëëàãóóäûí òàìãûí ãàçàð, õýðýã ýðõëýõ ãàçàð, àæëûí àëáàíû áîëîí òýäãýýðèéí õàðüÿà õýëòýñ, òàñãèéí àæèëòíóóä;

â. Öàãäàà, ãààëü, òàòâàð, òàãíóóë, õîðèõ, õèëèéí öýðýã çýðýã áàéãóóëëàãûí àæèëòíóóä;

ã. Òºðèéí  çàõèðãààíû áîëîí íóòãèéí ººðºº óäèðäàõ áàéãóóëëàãà, õóóëü ç¿éí òîâ÷îî, àæ àõóéí íýãæ, òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãóóäûí àæèëòíóóä /àðõèâ÷, êîäèôèêàòîð÷, áè÷èã õýðãèéí ýðõëýã÷, ýðõ ç¿éí ìýäýýëëèéí àæèëòàí ãýõ ìýò/;

ä. Õóóëü ç¿éí èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí áàãø, õóóëü ç¿éí ýðäýì øèíæèëãýý, ñóäàëãààíû áàéãóóëëàãûí àæèëòíóóä;

2. Ýíý òîãòîîëûí 1 äýõ õýñýãò çààñíààñ áóñàä àæèë, àëáàí òóøààëä àæèëëàñàí òîäîðõîé òîõèîëäîë, õóóëü÷ ìýðãýæëýýð àæèëëàñàí õóãàöààòàé õîëáîãäîí ãàðñàí ìàðãààíûã Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 133 äóãààð ç¿éëèéí 133.1.1-ä çààñàí îíöãîé àæèëëàãààíû æóðìààð ø¿¿õ õÿíàí øèéäâýðëýíý.

3. Õóóëü÷ ìýðãýæëýýð àæèëëàñàí õóãàöààã òîîëîõäîî ø¿¿ã÷èéí àëáàí òóøààëä íýð äýâøèã÷èéí íèéãìèéí äààòãàëûí äýâòýð, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ áàðèìò áè÷ãèéã ¿íäýñëýõ áºãººä õóóëü÷ ìýðãýæëýýð àæèëëàñàí õóãàöààã òàñàðñàí ýñýõèéã  õàðãàëçàõã¿éãýýð ýíý òîãòîîëûí 1 áà 2 äàõü õýñýãò çààñàí àæèë, àëáàí òóøààëä àæèëëàñàí á¿õ õóãàöààã íýãòãýí á¿òýí 12 ñàðûã íýã æèëä, ø¿¿ã÷èéí àëáàí òóøààëä íýð äýâøèã÷èéí íàñûã òîîöîõäîî èðãýíèé ¿íýìëýõ, ò¿¿íòýé àäèëòãàõ áàðèìò áè÷ãèéã ¿íäýñëýí òºðñíººñ õîéøõè á¿òýí 12 ñàðûã íýã íàñàíä òóñ òóñ òîîöíî.

4. Õºäºëìºðèéí òóõàé õóóëèéí 35 äóãààð ç¿éëä çààñàí ¿íäýñëýëýýð àæèë, ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýýã¿é ¿åä àæèë, àëáàí òóøààëûã õýâýýð õàäãàëàõ òîõèîëäëûã õóóëü÷ ìýðãýæëýýð àæèëëàñàí õóãàöààíä îðóóëíà.

5. Ýíý òîãòîîë ãàðñàíòàé õîëáîãäóóëàí Óëñûí Äýýä ø¿¿õèéí 1993 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 21-íèé ºäðèéí 40 ä¿ãýýð òîãòîîëûã õ¿÷èíã¿é áîëñîíä òîîöñóãàé.

ÅЪÍÕÈÉ Ø¯¯Ã×                                                 Ñ.ÁÀÒÄÝËÃÝÐ

ÒÀÍÕÈÌÛÍ ÒÝÐï¯Í                                        Î.ÇÀÍÄÐÀÀ

Advertisements

Posted May 1, 2009 by bayasgalan9 in Хуулийн тайлбар

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: