Just in case :)   Leave a comment

Аар саар боловч, алдаа гаргавал өндөр хариуцлагатай ажилбарууд гэрээ байгуулах үед гарч байдаг.

1. Хэлэлцээр хийх явцад үргэлж уулзалтын тэмдэглэл хөтөлж, байлцсан хүмүүсээр гарын үсэг зуруулан баримтжуулж байх. Гэрээ байгуулах талуудын хүсэл зориг илэрхийлэгдсэн эсэх, хэн санал гаргаж, хэн саналыг хүлээн зөвшөөрсөн, талуудын зөвшилцөлд хүрсэн эсэх, гэрээний гол нөхцөл юу болохыг эндээс тодорхойлж болно.

2. Дараа нь гэрээний төсөл бэлтгэхдээ нөгөө талын хуульч, нягтлан бодогч, эрх бүхий этгээдтэй заавал хамтарч ажиллах хэрэгтэй.

3. Талууд эрх тэгш байх зарчмыг байнга баримтлах. Зөвхөн өөрийн талыг  хамгаалах нөхцөлүүд их тусгаж, нөгөө талд байнга анз, хүү, торгууль ногдуулаад байж болохгүй. Өөрсдөө ч бас хариуцлага хүлээж чадна гэдгээ гэрээндээ тусгах нь чухал.

4. Гэрээ хэрэгжүүлэх явцад Талууд алдаа гаргахгүй тохиолдол ховор. Аль нэг тал үүргээ биелүүлж чадахгүй болсон үед ядаж 1 удаа боломж олгохоор зохицуулалт оруулж өгөх хэрэгтэй. Ийм эрсдлийг аль ч тал дотроо тооцоолсон байвал зохино.

5. Гэрээний талуудын эрх, үүрэг тодорхой бус, биелүүлэх хугацаа, газар, талууд хоорондоо мэдэгдэх арга зам, төлбөрийн нөхцөл, хэн ямар зардлыг хариуцах зэрэг нөхцөл дутуу тодорхойлогдсоноос гэрээнд цоорхой гардаг.

6. Хэт урт өгүүлбэр, хоёрдмол утгатай үг, уран яруу үг хэллэг хэрэглэхгүй байх. Худалдааны менежер, нягтлан бодогч, багш, хуульч, энгийн иргэн, хэн ч уншаад утгыг шууд ойлгохуйц үг, өгүүлбэр байх нь зөв. Олон хүнд уншуулах нь хэзээд зөв байдаг.

7. Гэрээ байгуулах, гэрээний эрх, үүрэг хэрэгжүүлэх, хариуцлага хүлээх албан тушаалтнуудыг гэрээнд заавал тусгаж өгөх. Бид төлөөлөх эрхгүй этгээдүүдийг гэрээний хэрэгжилтэнд байнга оролцуулж байдаг.

8. Маргаан үүсэх бүр шүүхэд очих шаардлагатай юу, гүй юу? Арбитраар шийдвэрлүүлэхээр тохиролцож байх нь зүйтэй. Гэрээний үүргээ зөрчсөн тал нь зардлаа нөхөн төлөхөөр тохиролцвол арбитрын зардлаас айх аюулгүй болно.

 

Advertisements

Posted February 13, 2012 by bayasgalan9 in Гэрээ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: